Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

„W tym miejscu spółka informuje o istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi zgodnie z Art. 90i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych(Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z poźń. zmianami) - Rozdział 4b Transakcje z podmiotami powiązanymi.

Na chwilę obecną brak jest transakcji spełniających kryteria określone w tej ustawie.”

„W tym miejscu spółka informuje o istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi zgodnie z Art. 90i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych(Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z poźń. zmianami) - Rozdział 4b Transakcje z podmiotami powiązanymi.

Na chwilę obecną brak jest transakcji spełniających kryteria określone w tej ustawie.”