Wybrane dane finansowe

 

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE

Za 2019 rok

Za 2018 rok

Za 2017 rok

Za 2016 rok

Za 2015 rok

Za 2014 rok

 

od 01.01.2019

od 01.01.2018

od 01.01.2017

od 01.01.2016

od 01.01.2015

od 01.01.2014

 

do 31.12.2019

do 31.12.2018

do 31.12.2017

do 31.12.2016

do 31.12.2015

do 31.12.2014

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

           

 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

122 225

135 759

123 429

114 430

115 226

109 345

 Zysk (strata) z działalności operacyjnej

6 656

11 933

8 250

7 966

10 092

7 541

 Zysk (strata) brutto

6 444

12 076

7 584

8 107

9 887

7 214

 Zysk (strata) netto

4 913

9 486

5 811

6 175

7 647

5 600

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

           

 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

13 435

11 696

4 425

12 579

12 527

8 824

 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-9 310

-7 526

-3 803

-4 067

-5 296

-3 822

 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-3 696

-4 330

-4 745

-8 505

-6 839

-4 210

 Przepływy pieniężne netto, razem

429

-160

-4 123

7

392

792

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

 Stan na 31.12.2019

 Stan na 31.12.2018

Stan na 31.12.2017

Stan na 31.12.2016

 Stan na 31.12.2015

Stan na 31.12.2014

 Aktywa razem

107 060

106 176

97 210

95 713

96 838

95 837

 Zobowiązania długoterminowe

6 226

3 835

3 941

4 614

6 748

7 440

 Zobowiązania krótkoterminowe

18 940

21 078

17 100

15 824

16 295

18 105

 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

80 476

79 944

74 922

73 885

72 688

69 066

 Kapitał zakładowy

48 046

48 046

48 046

48 046

48 046

48 046

POZOSTAŁE

           

 Liczba akcji

9 609 193

9 609 193

9 609 193

9 609 193

9 609 193

9 609 193