Wybrane dane finansowe

 

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE

Za 2020 rok

Za 2019 rok

Za 2018 rok

Za 2017 rok

Za 2016 rok

Za 2015 rok

 

od 01.01.2020

od 01.01.2019

od 01.01.2018

od 01.01.2017

od 01.01.2016

od 01.01.2015

 

do 31.12.2020

do 30.12.2019

do 31.12.2018

do 31.12.2017

do 31.12.2016

do 31.12.2015

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

           

 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

120 989

117 552

135 759

123 429

114 430

115 226

 Zysk (strata) z działalności operacyjnej

9 225

6 673

11 933

8 250

7 966

10 092

 Zysk (strata) brutto

10 072

6 454

12 076

7 584

8 107

9 887

 Zysk (strata) netto

7 787

4 913

9 486

5 811

6 175

7 647

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

           

 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

12 570

13 438

11 696

4 425

12 579

12 527

 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-8 661

-9 310

-7 526

-3 803

-4 067

-5 296

 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-2 590

-3 696

-4 330

-4 745

-8 505

-6 839

 Przepływy pieniężne netto, razem

1 319

432

-160

-4 123

7

392

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

 Stan na 31.12.2020

Stan na 31.12.2019

 Stan na 31.12.2018

Stan na 31.12.2017

Stan na 31.12.2016

 Stan na 31.12.2015

 Aktywa razem

107 866

107 060

106 176

97 210

95 713

96 838

 Zobowiązania długoterminowe

 5 252

6 093

3 835

3 941

4 614

6 748

 Zobowiązania krótkoterminowe

13 681

19 073

21 078

17 100

15 824

16 295

 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

87 723

80 476

79 944

74 922

73 885

72 688

 Kapitał zakładowy

48 046

48 046

48 046

48 046

48 046

48 046

POZOSTAŁE

           

 Liczba akcji

9 609 193

9 609 193

9 609 193

9 609 193

9 609 193

9 609 193