Znalezionych wyników: 29
19/2022
19/2022: Nabycie akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej
19/2022
19/2022: Załącznik_Nabycie akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej
18/2022
18/2022: Nabycie akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej
18/2022
18/2022: Załącznik_Nabycie akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej
17/2022
17/2022: Zmiany w Zarządzie Spółki
16/2022
16/2022: Podjęcie decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów spółki zależnej
15/2022
15/2022: Podpisanie aneksu do znaczącej umowy kredytowej
14/2022
14/2022: Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki oraz tekst jednolity Statutu.
14/2022
14/2022: Tekst jednolity Statutu Spółki
13/2022
13/2022: Lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ
12/2022
12/2022: Uchwały podjęte i nie podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
12/20022
12/20022: Załącznik 1 do raportu 12/2022 Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 24.06.2022
12/2022
12/2022: Załącznik 2 do raportu 12/2022 Uchwała nie podjęta przez ZWZ w dniu 24.06.2022
11/2022
11/2022: Powołanie osób nadzorujących Spółkę
10/2022
10/2022: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał
10/2022
10/2022: Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
10/2022
10/2022: Projekty uchwał ZWZ
10/2022
10/2022: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.
10/2022
10/2022: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021
10/2022
10/2022: Raport biegłego z oceny sprawozdania z wynagrodzeń
9/2022
9/2022: Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok 2021
8/2022
8/2022: Wstępne wyniki finansowe Relpol S.A. za 2021 r.
7/2022
7/2022: Aktualizacja informacji na temat sytuacji na Ukrainie w kontekście działalności Relpol S.A.
6/2022
6/2022: Ocena sytuacji na Ukrainie w kontekście działalności Relpol S.A.
5/2022
5/2022: Zakończenie budowy hali produkcyjnej