Program Unijny

Realizujemy program „AKCELERATOR INNOWACJI - CENTRUM SYNERGII BIZNESU I NAUKI”

22.01.2014

Program  współfinanoswany ze środków Unii Europejskeij w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

DZIAŁANIE 8.2 TRANSFER WIEDZY

PODDZIAŁANIE 8.2.1 WSPARCIE DLA WSPÓŁPRACY SFERY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW

Program unijny 2