CZIP-PRO

Marka CZIP® zarejestrowana w UE

28.08.2013

W marcu 2013 r. marka CZIP ® została oficjalnie zarejestrowana jako Wspólnotowy Znak Towarowy na terenie całej Unii Europejskiej pod numerem 011019254 jako marka handlowa.

Rejestracja przyznaje posiadaczowi znaku towarowego wyłączne prawo, na mocy którego może on zabronić podmiotom trzecim: oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany, oznaczenia, w przypadku którego istnieje prawdopodobieństwo skojarzenia go z innym znakiem towarowym, oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego dotyczącego towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą odróżniającego charakteru znaku towarowego.

Rejestracja CZIP

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marka „CZIP” została zarejestrowana w następujących trzech klasach:

  • Klasa 9 Urządzenia i przyrządy.
  • Klasa 37 Usługi budowlane; naprawy; usługi instalacyjne.
  • Klasa 42 Badania oraz usługi, – naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie; analizy przemysłowe i usługi badawcze; projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

 

Badania rynku wykonane w 2012 r. przez renomowaną firmę TNS Polska na zlecenie firmy Relpol wykazały, że wśród osób mających w swojej pracy styczność ze sterownikami pola aż 86% respondentów zadeklarowało znajomość marki. Badania wykazały również, że 97% (znających markę CZIP) kojarzy ją ze sterownikami pola lub zabezpieczeniami czy systemem zabezpieczeń.

Niezależnie od rejestracji marki w UE, w marcu 2013 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, w konsekwencji powództwa Relpol z siedzibą w Żarach przeciwko Zygmuntowi Liszyńskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą REGULUS z siedzibą w Poznaniu, podpisano ugodę pomiędzy stronami. W wyniku zawartej ugody:

1. Pozwany prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą REGULUS , zobowiązuje się:

a) do dnia 31 lipca 2013 r. zaprzestać oznaczania towarów w postaci urządzeń do zabezpieczeń, pomiarów, sterowania, komunikacji, rejestracji i współpracy z automatykami stacyjnymi dla stacji elektroenergetycznych średniego napięcia, przeznaczonych dla energetyki zawodowej i przemysłu, tj. tzw. sterowników pola średniego napięcia (SN), znakiem „uCZIP” oraz oferowania, w tym w Internecie, sprzedaży lub wprowadzania do obrotu w jakikolwiek inny sposób i reklamowania, w tym w Internecie wskazanych urządzeń oznaczonych tym znakiem i nie oznaczać wskazanych urządzeń znakiem „uCZIP” oraz nie oferować, w tym w Internecie, nie sprzedawać i nie wprowadzać do obrotu w jakikolwiek inny sposób i nie reklamować, w tym w Internecie wskazanych urządzeń oznaczonym tym znakiem,

b) nie oznaczać towarów w postaci urządzeń do zabezpieczeń, pomiarów, sterowania, komunikacji, rejestracji i współpracy z automatykami stacyjnymi dla stacji elektroenergetycznych średniego napięcia przeznaczonych dla energetyki zawodowej i przemysłu, tj. tzw. sterowników pola średniego napięcia (SN), znakiem „CZIP” ani też jakimikolwiek innymi znakami z elementem słownym „CZIP” oraz nie oferować, w tym w Internecie, nie sprzedawać i nie wprowadzać do obrotu w jakikolwiek inny sposób i nie reklamować, w tym w Internecie, wskazanych urządzeń oznaczonych takimi znakami.

2. Powód (Relpol) zobowiązuje się pod warunkiem wykonania przez pozwanego zobowiązań, o których mowa w pkt 1 a i b niniejszej ugody nie dochodzić od pozwanego roszczeń – w tym roszczeń finansowych z tytułu działań polegających na oznaczaniu towarów w postaci urządzeń do zabezpieczeń, pomiarów, sterowania, komunikacji, rejestracji i współpracy z automatykami stacyjnymi dla stacji elektroenergetycznych średniego napięcia przeznaczonych dla energetyki zawodowej i przemysłu, tj. tzw. sterowników pola średniego napięcia (SN), znakiem „uCZI P” oraz oferowaniu, w tym w Internecie, sprzedaży lub wprowadzaniu do obrotu w jakikolwiek inny sposób i reklamowania, w tym w Internecie, wskazanych urządzeń oznaczonym tym znakiem za okres do dnia 31 lipca 2013 r. Ugoda ma na celu ochronę marki CZI P® firmy Relpol oraz umożliwienie właściwego rozpoznawania produktów przez użytkowników. 

 

Nagrodzone zabezpieczenia CZIP®-PRO przeznaczone dla wszystkich pól rozdzielni SN oraz automatyka SZR realizowana przez CZIP®-2R PRO dostępne są w sprzedaży z krótkim terminem realizacji.