Wybrane dane finansowe

 

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE

Za 2016 rok

Za 2015 rok

Za 2014 rok

Za 2013 rok

Za 2012 rok

Za 2011 rok

 

od 01.01.2016

od 01.01.2015

od 01.01.2014

od 01.01.2013

od 01.01.2012

od 01.01.2011

 

do 31.12.2016

do 31.12.2015

do 31.12.2014

do 31.12.2013

do 31.12.2012

do 31.12.2011

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

           

 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

114 431

115 226

109 345

105 362

116 833

113 117

 Zysk (strata) z działalności operacyjnej

8 110

10 092

7 541

5 586

10 305

9 102

 Zysk (strata) brutto

8 186

9 887

7 214

5 552

10 002

8 824

 Zysk (strata) netto

6 202

7 647

5 600

4 080

9 778

7 951

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

           

 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

12 284

12 527

8 824

8 077

14 142

1 216

 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-3 501

-5 296

-3 822

-6 731

-10 411

-3 126

 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-8 697

-6 839

-4 210

-6 072

70

1 942

 Przepływy pieniężne netto, razem

86

392

792

-4 726

3 801

32

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

 Stan na 31.12.2016

 Stan na 31.12.2015

Stan na 31.12.2014

Stan na 31.12.2013

Stan na 31.12.2012

Stan na 31.12.2011

 Aktywa razem

96 296

96 838

95 837

91 454

99 234

86 288

 Zobowiązania długoterminowe

4 638

6 748

7 440

9 124

6 836

527

 Zobowiązania krótkoterminowe

16 345

16 295

18 105

14 068

17 559

17 997

 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

73 914

72 688

69 066

67 308

67 797

60 762

 Kapitał zakładowy

48 046

48 046

48 046

48 046

48 046

48 046

POZOSTAŁE

           

 Liczba akcji

9 609 193

9 609 193

9 609 193

9 609 193

9 609 193

9 609 193