Znalezionych wyników: 32
27/2017
27/2017: Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.
26/2017
26/2017: Powołanie Członka Zarządu Spółki.
25/2017
25/2017: Złożenie rezygnacji przez Prezesa Zarządu Spółki.
24/2017
24/2017: Wybór audytora Spółki na lata 2018 i 2019.
23/2017
23/2017: Zmniejszenie udziału poniżej 25% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki
22/2017
22/2017: Przekroczenie progu 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZ Społki
22/2017 K
22/2017 K: Korekta w numeracji raportu 22/2017
22/2017
22/2017: Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu Spółki
20/2017
20/2017: Złożenie rezygnacji przez Prezesa Zarządu Spółki
19/2017
19/2017: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
18/2017
18/2017: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
17/2017
17/2017: Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta i animatora rynku
16/2017
16/2017: Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności
15/2017
15/2017: Lista akcjonariuszy powyżej 5 procent na ZWZ
14/2017
14/2017: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
14/2017
14/2017: Treść uchwał podjęteych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
13/2017
13/2017: Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2016 r.
12/2017
12/2017: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
12/2017
12/2017: Załącznik do Raportu 12/2017 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
11/2017
11/2017: Rekomendacja wypłaty dywidendy
10/2017
10/2017: Powołanie Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki
9/2017
9/2017: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
8/2017
8/2017: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol
8/2017
8/2017: Załącznik 1 do raportu 8/2017 Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na 23.06.2017 i porządek obrad
8/2017
8/2017: Załącznik 2 do raportu 8/2017 Projekty uchwał ZWZ zwołanego na 23.06.2017